Usługi księgowe, kadrowo-płacowe i doradcze

Oferujemy pełną gamę usług z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej i zarządczej oraz prowadzenia spraw pracowniczych - od kadr i płac, po szkolenia BHP.

Rozliczamy firmy o różnych formach prawnych. Zakładamy spółki osobowe i kapitałowe, spółki cywilne oraz fundacje i stowarzyszenia. Przygotowujemy kompletną dokumentację związaną z rejestracją podmiotów w US, ZUS i GUS. Oferujemy również pomoc prawną w zakresie bieżącej działalności firmy.

Dbamy o budowanie efektywnych systemów raportowania danych finansowych, księgowych i podatkowych na potrzeby Zarządu. W przypadku firm rozliczających się przy pomocy uproszczonych metod księgowości (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa), sporządzamy zestawienia, które w przejrzysty sposób obrazują sytuację małego przedsiębiorcy.

Wybierz obszar wsparcia

01

Księgowość

Księgowość

 • Oferujemy pełen zakres usług księgowych dla różnych form rozliczeń podatkowych. Zapewniamy obsługę płatności i kontroling oraz możliwość przejęcia wybranych procesów księgowych.
 • Nadzór nad obszarem księgowości
 • Bieżąca weryfikacja polityki rachunkowości (w tym planu kont)
 • Prowadzenie wymaganych prawem rejestrów (VAT, środków trwałych)
 • Kontrola zobowiązań i należności
 • Przygotowywanie i wysyłka potwierdzenia sald
 • Obsługa przelewów bankowych
 • Sporządzanie deklaracji dla US, ZUS, UCS
 • Sporządzanie raportów dla GUS i NBP
 • Prowadzenie korespondencji prawno-urzędowej
 • Sporządzanie dokumentacji w ramach obowiązującej sprawozdawczości finansowo-księgowej (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Przepływy Pieniężne, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale)
 • Obsługa kontroli zewnętrznych
 • Sporządzanie analiz i raportów
 • Bieżące doradztwo i pomoc
 • Inne czynności – według potrzeb

Skontaktuj się

02

Doradztwo finansowe

Doradztwo księgowe i finansowe

 • Sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • Audyt kondycji finansowo-podatkowej podmiotu
 • Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Dobór optymalnych form zatrudnienia
 • Identyfikacja dostępnych ulg podatkowych
 • Uczestnictwo w postępowaniach podatkowych (na życzenie)
 • Inne czynności – według potrzeb

Skontaktuj się

03

Kadry i płace

Kadry i płace
Prowadzimy pełną dokumentację kadrowo-płacową. Przejmujemy trudne i czasochłonne obowiązki związane z zarządzaniem sprawami pracowników.

 • Przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami ustawy Kodeks pracy
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Określanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i okresów wypowiedzenia
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Rozliczanie wszelkich typów umów: o pracę miesięcznych i akordowych, cywilno-prawnych, z cudzoziemcami, z Zarządem i Radą Nadzorczą
 • Wyliczanie pensji, premii i dodatków
 • Sporządzanie kart wynagrodzeń, pasków i kart zasiłkowych
 • Przygotowywanie deklaracji do ZUS, US, PFRON i GUS
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT dla pracowników
 • Przygotowywanie przelewów (konta pracownicze, zobowiązania budżetowe)
 • Inne czynności – według potrzeb

Skontaktuj się

04

BHP

BHP
Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów z zakresu BHP i ppoż. – realizujemy szkolenia, przygotowujemy dokumentację wewnętrzną oraz prowadzimy postępowania powypadkowe.

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
 • Kontrola ważności szkoleń
 • Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Opracowywanie identyfikacji zagrożeń
 • Ocena ryzyka zawodowego i planowanie działań zmierzających do jego redukcji
 • Przeprowadzanie postępowań powypadkowych
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji
 • Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Inne czynności – według potrzeb

Skontaktuj się